TERVIKLIK PALGA- ja PERSONALIHALDUS

Palk365 ja Personal365

Microsoft Dynamics 365 Business Central lahendust kasutab maailmas üle 120 000 ettevõtte.

Kellele

Palk365 ja Personal365 on Dynamics 365 Business Central majandustarkvara baasil toimiv pilvelahendus, mis pakub kõige mitmekülgsemaid võimalusi nii keskmiste kui ka suuremate organisatsioonide juhtimiseks, planeerimiseks, tasude arvestuseks ja personali halduseks.


TERVIKLIK PALGA- ja PERSONALIHALDUS

Võtmesõnaks on kõik ühes ehk tark ning organiseeritud personalijuhtimine, tööaja planeerimine ja arvestus ning ka kõige keerukamate tasumudelite haldamine. Terviklikkus tagab kiiruse ja mugavuse ning toetab tarka juhtimist, kuna kõik andmed koonduvad ühte lahendusse.

25 aastat kogemust Eesti ja Baltikumi juhtivate ettevõtetega, luues koostöös konkurentsieeliseid pakkuvaid lahendusi.
BCS Itera AS - 60 oma valdkonna fänni

KIIRUS ja MUGAVUS

Kas kuu lõpus toimuv palgaarevestus koos tulemustasude, boonuste ja lisatasudega võib võtta aega ainult minuteid? Vastus on „jah võib“, kui selleks valida terviklik lahendus, kus saab sisestada vajalikud keerukad tasuskeemid ja kogu eeldatav info on ühes süsteemis.

Tehisintellekt on tulevik, seda ka majandustarkvaras. Nüüd on võimalik ka väiksemal ettevõttel võtta kasutusse uusim tehnoloogia!
Microsoft Dynamics 365 Business Central ja Cortana tehisintellekt pakuvad kaasaegseima äritarkvara

TOETAB ETTEVÕTTE ARENGUT

Lahendus on veebipõhine ning töötab igal pool ja igas seadmes. Vastavalt ettevõtte muutuvale vajadusele on võimalik seadistada ligipääsusid, õiguseid ja töölauda. Lahendus on paindlik, mis tähendab, et kliendivajadusi arvestades on võimalik teha soovitud muudatusi ning liidestada kõikide teiste majandustarkvaradega.

Microsoft AZURE on suurim pilv taevas.

TOETAB TÖÖTAJA ARENGUT

Meeskond on ettevõtte suurim vara. Selleks on lahenduses pakutav personali juhtimine, koolituste planeerimine ja muud pakutavad töövahendid suurpäraseks vundamendiks, et toetada töötaja, ning see läbi ettevõtte arengut.

Enam ei pea muretsema litsentside, serverite, mälu ja kõvaketaste pärast. Kõik on majutatud turvaliselt ühte Microsofti pilve.
Office 365 ärilahendus nüüd otse majandustarkvaras!

TOETAB TARKA JUHTIMIST

Juhi jaoks on võimalik luua töölaud, kus kõik juhtimisinfo ning aruandlus on mugavalt välja toodud. Juht saab teha soovitud toiminguid kus ja millal iganes, nii oma mobiiltelefonis kui ka arvutis. Soovi korral saab juht saata sõnumeid ja kinnitusi otse läbi lahenduse ning neid ka vastu võtta.

Excel, Word, OneNote on nüüd lahutamatult seotud palk365 ja personal365 äritarkvaraga, pakkudes navigeerimist ja ühtset kasutusmugavust.
PowerBI ärianalüütika toetab tarka juhtimist

Võimalused

Palk365 ja Personal365 on Microsofti platvormil olev lahenduste komplekt, mis annab ühtse ülevaate ettevõtte peamistest personali- ja palgaarvestuse protsessidest. Palk365 ja Personal365 ühendab omavahel kaasaegse majandustarkvara Dynamics 365 Business Centrali, integreerib selle Office365 ja Microsoft Azure’iga. Palk365 ja Personal365 on rendi- ja pilvelahendus.

Struktuur

 • Kuni nelja-tasemeline struktuuripuu
 • Ametikohtade ja juhi lisamine struktuuri
 • Ametikohtade arvu ja koormuse planeerimine
 • Struktuuri tasemete finantsdimensioonid

Töötaja andmed

 • Töötaja üldandmed
 • Töötaja pangakontod tasude ülekandmiseks
 • Töötajakohased maksustamise tingimused
 • Töötaja pilt
 • Töölepingu andmed
 • Igakuised töötasud ja -kinnipidamised, lisatasud
 • Finantsarvestuse kulutunnused e dimensioonid
 • Süsteemi sisestatud töötaja info trükkimine eelseadistavatele lepingupõhjadele
 • Kasutaja seadistatavad töötajaga seotud infoloendid ja lisaväljad
 • Töötajate laste ja dokumentide loend
 • Failide lisamine töötajaga seotud andmetele
 • Töötaja failide register
 • Hankija-, ressursi- ja müügiisiku kaardi automaatne loomine

Puudumised, Puhkused

 • Seadistatavad puudumiste liigid
 • Hoiatus kattuvate puudumiste sisestamisel ja registreerimisel
 • Asendajate lisamine puudumistele
 • Riikliku lapse- ja isapuhkuse sidumise võimalus lapse andmetega
 • Puhkusetasu väljamakse märkimine
 • Automaatne igakuine puhkusereservi arvestus
 • Puudumiste sisestamine manuaalselt või import MS Excelist
 • Töövõimetuslehtede automaatne import Haigekassast
 • Puhkuse ajakava loomine ja kinnituslehe väljatrükk
 • Puhkuse ajakavas planeeritud puhkuste tegelikult kasutatavateks puhkusteks registreerimine
 • Aegunud puhkuste aruanne ja mahakandmine
 • Ühest kuust teise liikuva puhkuse kuu kaupa väljamaksmine

Tööajatabelid

 • Normtundide ja tööaja seadistamine (tava-, öö-, riigipühade tunnid, summeeritud tööaeg)
 • Töötundide registreerimine päeva või kuu põhiselt
 • Päevapõhiste ületundide automaatne arvestus ja registreerimine
 • Erinevate vahetuste kirjeldamine
 • Tööajamallide loomine, mis kirjeldavad graafiku korduvuse mustrit
 • Töötajate jaotamine tööajagruppidesse
 • Registreeritud puudumiste automaatne kuvamine tööajatabelis
 • Puudumiste registreerimine otse tööajatabelist
 • Tööajatabeli ja värava logikannete võrdlus
 • Planeeritud ja tegelike töötundide arhiveerimine
 • Tööaja kinnitamine enne palgaarvestusse saatmist vahetu juhi poolt
 • Registreeritud töötundide salvestamine palgaarvestuse alusena
 • Erinevad tööajatabelite väljatrükid
 • Töölepingu sisestamisel võimalus töötaja lisada tööajatabelisse
 • Kujundatud tööajatabeli vaade, kus töövahetustele, nädalavahetustele, riigipühadele ja puudumistele määratakse kergeks eristamiseks värvid

Palgaarvestus

 • Seadistatavad palgaarvutuse valemid
 • Töötasud, puhkusetasud, kinnipidamised, kompensatsioonid jms
 • Tasu arvestamine kuupalga või tunnitasu alusel
 • Tasude ja maksude jagamine osakaalude lõikes erinevatele kulutunnustele
 • Preemiate massperiodiseerimine
 • Kasutaja seadistatavad maksustamise baasnäitajad (tulumaksuvabastuse summa, tulumaksu protsent, töötuskindlustuse ja sotsiaalmaksu protsent, sotsiaalmaksu ja palga minimaalmäärad jms)
 • Tööaja import Microsoft Dynamics 365 Business Centrali erinevatest moodulitest (projektid, tootmine, hooldus)
 • Tasude arvestamine pearaamatu kontodele salvestatud info alusel
 • Kasutaja seadistatavad palgateatised
 • Palgateatiste saatmine korraga kõigile või üksiku töötaja e-posti aadressile otse süsteemist
 • SEPA palgamaksed panka, massmakse loomise võimalus
 • Arvestatud summade üleviimine pearaamatu kontodele kasutaja seadistatud kulutunnuste lõikes kas üksikute kannetena või summeeritult

Kalendriteavitused

 • E-kirjaga saadetavad teavitused
 • Adressaadi, saatmise aja, e-kirja sisu seadistamise võimalus
 • Töötajate filtreerimise võimalus, kelle kohta teavitus saadetakse
 • Erinevad teavituste liigid (sünnipäev, katseaeg, puhkus, tervisekontroll, dokumentide kehtivus jpt)

Koolitused

 • Seadistatavad koolituse liigid
 • Osalejate põhine tagasiside
 • Ainepunktide lisamine osalejatele
 • Koolituskulude jaotus
 • Läbitud koolituste ja töötaja aastase koolituskulude kuvamine töötaja kaardil

Töötervishoid

 • Tervisekontrollide haldus
 • Teavituse saatmine
 • Tervisetõendi sidumine tervisekontrolli kaardiga
 • Tööõnnetuste haldus
 • Kutsehaiguste haldus
 • Töökeskkonna ja tööohutuse eest vastutavate töötajate haldus
 • Tervisekontrolli tulemuste kuvamine töötaja kaardil

Töötaja varad

 • Põhivarade ja väikevahendite haldus
 • Seadistatavad varade kategooriad, liigid ja alamliigid
 • Microsoft Dynamics 365 Business Central põhivara kaardilt automaatne andmete kuvamine
 • Varade liikumise ajaloo jälgimine
 • Seadistatav ringkäiguleht, üleandmise- ja vastuvõtmise akt
 • Töötaja kasutuses olevate varade loendi kuvamine töötaja kaardil

Töötaja haridus

 • Info hariduskäigu ja eriala kohta
 • Eelseadistatud haridusastmed, tasemed ja asutused
 • Seos töötaja hariduse ja puhkuste saldo kuvamise vahel

Töötaja oskused ja kogemus

 • Kasutaja seadistatavad oskuste liigid ja oskuste tasemed
 • Eelneva töökogemuse info haldus
 • Ettevõtte nõutud taseme ja töötaja oskuste võrdlus
 • Oskuste staaži arvestus, võimalik siduda lisatasude arvestusega

Aruandlus

 • Kasutaja poolt koostatavad palgaanalüüsid
 • Erinevad ülevaated ja loendid koos võimalusega saata andmed MS Excelisse
 • Töötaja-, palga-ja puudumiste aruanded
 • Analüüs töötajate lõikes (+ MS Excel)
 • Analüüs tasude lõikes (+ MS Excel)
 • Koondpalgaleht
 • Puhkusekohustuse aruanne
 • Aeguvate puhkusenõuete haldus
 • Tööajatabeli erinevad vaated
 • Palgateatis töötajale, TSM, TSD, palgatõend
 • Töötajale väljastatavad tõendid
 • Taotlus riigieelarvest hüvitise taotlemiseks
 • Statistikaaruanne Palk ja tööjõud
 • Tööjõu voolavus
 • Aruandlus 3.0
 • Palgalõhe
 • Riiklikud aruanded:
  • TSD (Lisa1, Lisa2) koos maksuameti andmebaasi imporditavate failide salvestamisega
  • Palk ja Tööjõud (2018. a)
  • Riigieelarvest hüvitatavate tasude taotlus
  • INF14

Automaatne infovahetus riigiga

 • Töövõimetuslehtede päring ja puudumiste registreerimine ning info edastamine Haigekassale
 • Töötaja töösuhte alguse ja lõpu kuupäeva ning passiivsuse registreerimine TÖR-is

Puhkuste saldod

 • Erinevat liiki puhkuste saldode päring kuupäeva põhiselt

 • Saldode kuvamine puhkuse ülevaate aruandes

Isikuandmete kaitse

 • Töötaja andmete vaatamise, muutmise, kustutamise logid

Liidesed veebilahendustega

 • Somno
 • StaffLogic
 • Sharepoint

TÖÖTAJA- ja JUHIPORTAAL

 • Kuvab töötajale temaga seotud infot
 • Taotluste esitamine tulumaksuvaba miinimumi rakendamiseks,
  andmete muutmiseks
 • Puhkuseavaldused
 • Muud avaldused
 • Näeb puudumiste saldosid ja ettevõtte poolt edastatud kalendriteavitusi
 • Kokkulepitud info kolleegide kohta
 • Juhtidele kuvatakse Töötaja ja juhi portaalis tema alluvate andmed
 • Massvolitused ja avaldused
 • Lihtne liikuda oma tööajatabelitesse ja tabelite kinnitajatel ka
  tööajatabelite kinnitamisvaatesse
 • Juhtidel võimalik enda tiimiliikmete eest esitada lahenduses puhkuseavaldusi
 • Uue töötaja ankeedi täitmine juhi vaates

KLIENDID

BCS Itera Palk365 ja Personal 365 lahendust kasutavad täna paljud juhtivad keskmised ja suurettevõtted. Lahendus on mõeldud nõudlikule ettevõttele, kelle jaoks on oluline maksimaalne automatiseeritus, integratsioon riigiga, parim võimalik ülevaade töötajatest ning avatud infovahetus.

Tellimine

Võimalik tellida demo ja/või hinnad-pakkumine täites oma andmetega vormi.

 • *Tärniga märgitud väljad on täitmiseks kohustuslikud
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

VIDEOD

Juba 25 aastat pakub BCS Itera oma klientidele eduelamust, pakkudes uusimaid tehnoloogilisi platvorme ja ideid.